wp3691f2a4.gif

Jubilarstævner

wpac021aab.jpg TILBAGE

Jubilarstævne 2016Kystartilleriforeningens Jubilarstævne blev i år afviklet lørdag den 11. juni 2016 på Dragør Fort. Ved tilmeldingsfristens udløb var der tilmeldt 50 medlemmer, heraf var 11 jubilarer. Solen skinnede hele dagen, så vejret var, som det skal være på en ”rigtig” jubilæumsdag. De indledende rammer var  nu skabt for en god og minderig dag.

Konceptet for tilmelding og indbetaling til kassereren fulgte de sidste års procedure med, at den enkelte tilmeldte, forinden mødedagen, havde modtaget et brev fra vores præsident indeholdende papirer til dagens brug. Papirerne omfattede et velkomstbrev, dagens program samt et aftryk af dagens sange til andagten og den efterfølgende fælles skafning. Som ved tidligere år var der også forslag til ”rejseplan” til fortet.

Stævnet blev indledt med udlevering af navneskilt og om nødvendigt vejledning om kommende ”opholdssted” og ”toiletforhold”. Efter modtagelsen og ”genkendelsessamtaler” var der modtagelse ved Søværnets Tamburkorps, der musicerede inden det videre forløb.

I lighed tidligere års koncept blev deltagerne samlet på pladsen ud for fortindgangen under ledelse af redaktøren Kaj Aage Sørensen, der overlod Jubilarstævnet til præsidenten.

Benny Horn bød deltagerne velkommen og udtrykte stor tilfredshed med, at så mange igen var mødt op.

Der var en særlig velkomst til kommandørkaptajn Karl Jesper Svendsen, chef for Søværnets Teknikkursus, der senere inde i fortet ville bringe søværnets hilsen og ligeledes en velkomst til orlogspræst Peter Thyssen, der igen i år forrettede andagten i teltet.Desuden var der en velkomst til Ole Bennekou, tidligere landssekretær i Danske Soldaterforeningers Landsråd og samtidig administrativ bestyrer af Soldatens og Orlogsgastens Fond, hvorfra der var givet et pænt tilskud til afholdelse af vore jubilarstævner. Herudover også en særlig velkomst til Søværnets Tamburkorps, der hvert år medvirker til at gøre Jubilarstævnet ekstra festligt for os alle og sluttelig en tak til Torben Bødtker, Dragør Fortets vært.

Æresmedlem Herluf Ruge og æresmedlem Jens Bech-Hansen havde begge meldt fra på grund af helbredsmæssige årsager.

Belært af sidste års erfaringer omkring dårlig akustik udenfor fortet var præsidentens nærmere velkomsttale og søværnets hilsen til Jubilarstævnet forlagt til under skafningen.

Efter velkomsten hilste præsidenten og kommandørkaptajn Karl Jesper Svendsen på stævnets deltagere.

Efter modtagelsen fortrak deltagerne sig til det opstillede telt på ”kajgaden”, hvor andagten under ledelse af orlogspræst Peter Thyssen blev afviklet.

Som en ændring for at tilgodese fanebærerne var der opstillet en stol til hvert fanehold, således at der var mulighed for at hvile sig lidt ind imellem.

Peter Thyssens prædiken tog udgangspunkt i næste kærligheden - du skal elske din næste som dig selv. Et af de vigtigste bud, som kunne ”erstatte” de øvrige bud. Da gudstjenesten var overstået samledes Jubilarstævnet igen på pladsen foran fortindgangen, hvor deltagerne først blev fotograferet samlet


Inden fotograferingen af de enkelte jubilarårgange blev kammeratskabssangen afsunget sammen med Tamburkorpset. I forbindelse hermed blev tamburmajor, korporal Martin Dolleris tildelt Kystartilleriforeningens Hæderkors som en fælles anerkendelse af hans og Tamburkorpsets gentagne indsatser for os alle.

Efter fotograferingen af jubilarårgangene optrådte Tamburkorpset med det altid flotte koncept. Igen var der nye ”oplevelser” på programmet.

Efter afslutningen sivede deltagerne ind i fortet, hvor der var skafning til venstre for indgangen.

Her var der dækket op til gæster og deltagere.

Præsidenten indledte her med Hendes Majestæt Dronningens skål. Herefter mindedes de afdøde kammerater, der havde været siden sidste jubilarstævne. Benny Horn bragte en hilsen fra de 2 æresmedlemmer, Herluf Ruge, tidligere præsident og Jens Bech-Hansen, der begge af helbredsmæssige årsager var forhindret i at deltage.

Efter nogle praktiske oplysninger fra Erik Nygaard kunne sidste del af programmet indledes.

Præsidenten nævnte i sit indlæg det historiske omkring Kystartilleriforeningen, herunder jubilarstævnernes form og indhold. Han udtrykte glæde ved at søværnet, Tamburkorpset, orlogspræsten og Orlogsgastens Fond sluttede op om vores stævner og var med til at gøre det muligt, at det blev en god og minderig dag for deltagerne.

Kommandørkaptajn Jesper Svendsen, der viderebragte søværnets hilsen til Jubilarstævnet, gav en orientering om søværnets nuværende situation i relation til de igangværende strukturændinger inden for forsvaret som helhed. Han kom herunder ind på de arktiske forhold og herunder behov og krav til materiellet, skibe og fly med videre.

Som noget ”nyt” i hele udviklingen blev der i dag mere en tidligere også fokuseret på det personalemæssige aspekt.

Kommandørkaptajnen sluttede med at fremhæve sit særlige forhold til vores forening og især betydningen heraf.

Under skafningen var der senere et indlæg fra Anders Rasmussen, der gav en orientering om Tamburkorpset, herunder ansættelsesforhold og opgaver med videre.

Mogens Stub, Københavns afdeling, gav en orientering om diverse ”bogudgivelser” omkring Dragør Fort.

Fra begge var der mulighed for at erhverve diverse materiale.

Præsidenten Benny Horn sluttede det officielle stævne med blandt andet at takke for et godt jubilarstævne og herefter et leve for Kystartilleriforeningen efterfulgt af, at alle sang kammeratskabssangen.

Herefter var der mulighed for kammeratligt samvær inde og ude på fortes lokaliteter.

På gensyn i 2017.

Kaj Aage Sørensen