wp3691f2a4.gif

Jubilarstævner

wpac021aab.jpg TILBAGE TILBAGE

2015

Kystartilleriforeningens Jubilarstævne blev i

år afviklet lørdag den 6. juni 2015 på Dragør Fort.

Ved tilmeldingsfristens udløb var der tilmeldt 56 medlemmer, heraf var 8 jubilarer.


Morgendagens regn var ophørt og skyerne forsvandt op ad formiddagen og solen kom frem resten af dagen, så vejret var, som det skal være på en ”rigtig” jubilæumsdag. De indledende rammer var nu skabt for en god og minderig dag. Konceptet for tilmelding og indbetaling til kassereren fulgte de sidste års procedure med, at den enkelte tilmeldte, forinden mødedagen, havde modtaget et brev indeholdende papirer til dagens brug. Papirerne omfattede et velkomstbrev, dagens program samt et aftryk af dagens sange til andagten og den efterfølgende fælles spisning. Som sidste år var der også forslag til ”rejseplan” til fortet.


Stævnet blev indledt med udlevering af navneskilt og om nødvendigt vejledning om kommende ”opholdssted” og ”toiletforhold”.

Efter modtagelsen og ”genkendelsessamtaler”

var der modtagelse ved Søværnets Tamburkorps,

der musicerede inden det videre forløb.

I lighed blev konceptet fra tidligere år blev

deltagerne samlet under ledelse af vicepræsidenten

Kurt Klein Taanquist, der overlod Jubilarstævnet til præsidenten.

Benny Horn bød deltagerne velkommen og udtrykte stor tilfredshed med, at så mange var mødt op. Trods et dalende medlemstal - nu 298 medlemmer - var der mødt ca. 18 % af den samlede medlemsskare, hvilket var et ”særegen” i forhold til andre soldaterforeninger.

Der var en særlig velkomst til kommandørkaptajn

Karl Jesper Svendsen, chef for Søværnets Teknikkursus, der ville bringe søværnets hilsen og orlogspræst Peter Thyssen, der igen i år forrettede andagten i teltet.

Desuden et velkommen til æresmedlem Herluf Ruge. Foreningens andet æresmedlem Jens Bech-Hansen havde meldt fra på grund af helbredsmæssige årsager. Herudover også en velkomst til Søværnets

Tamburkorps, der hvert år medvirker til at gøre

Jubilarstævnet ekstra festligt for os alle og sluttelig

en tak til Torben Bødtker, Dragør Fortets vært.


Efter modtagelsen overlod præsidentenJubilar-stævnet til kommandørkaptajn Karl Jesper Svendsen, der viderebragte søværnets hilsen til stævnet. Kommandørkaptajnen gav en orientering om søværnets situation og de problemstillinger og opgaver, man nu og i fremtiden stod over for.

Han nævnte herunder blandt andet de mange nye tiltag, der var i gang, såsom nye strukturer i de enkelte værn og fælles uddannelser, blandt andet inden for officersuddannelsen.

Kommandørkaptajnen kom i sin tale også ind på værdien af det arbejde, som foreninger som blandt andet Kystartilleriforeningen og andre soldater-foreninger betød for forsvaret som helhed.


Efter søværnets hilsen blev seniorsergent

Anders Rasmussen kaldt frem og blev af præsidenten efter indstilling fra Forretningsudvalget tildelt foreningens hæderskors for blandt andet sit engagement og sin ledelsesprofil omkring Søværnets Tamkorps.


Efter modtagelsen fortrak deltagerne sig til det opstil-lede telt på ”kajgaden”, hvor andagten under ledelse af orlogspræst Peter Thyssen blev afviklet.

Som en ændring for at tilgodese fanebærerne var der opstillet en stol til hvert fanehold, således at der var mulighed for at hvile sig lidt ind imellem.


Peter Thyssens prædiken tog udgangspunkt i lignelsen, hvor Jesus en dag gik om bord i en båd sammen med sine disciple. Mens de sejlede, faldt han i søvn. En hvirvelstorm fór ned over søen og de tog vand ind og var i fare. De gik da hen og vækkede ham og sagde: Mester, Mester vi går under. Han rejste sig og truede

ad stormen og bølgerne; de lagde sig, og det blev blikstille. Han sagde til dem ”Hvor er jeres tro”.


Da gudstjenesten var overstået samledes Jubilarstævnet igen på pladsen foran fortindgangen, hvor deltagerne først blev fotograferet samlet og herefter i jubilar-årgange.

Efter fotograferingen optrådte Tamburkorpset

med det altid flotte koncept. Igen var der nye ”optrin” på programmet.

Efter afslutningen sivede deltagerne ind i fortet, hvor der var skafning til venstre for indgangen. Her var der dækket op til gæster og deltagere. Præsidenten indledte her med Hendes Majestæt Dronningens skål.

Herefter mindedes de afdøde kammerater, der havde været siden sidste jubilarstævne. Efter nogle praktiske oplysninger fra Erik Nygaard kunne skafningen påbegyndes.

Under skafningen var der indlæg fra Anders Rasmussen, der gav en orientering om Tamburkorpset, herunder deres seneste rejser i ”det store udland”.

Præsidenten kom i sit indlæg senere ind på den netop afholdte Grundlovsdag, herunder markeringen af 100 året for indførelsen af valgret for kvinder.


Herudover omtalte han det kommende formandsmøde.

Han sluttede med at glæde sig over, at søværnet fortsat lader sig repræsentere ved stævnet og at Søværnets Tamburkops på samme måde beredvilligt altid stiller op.

Da afslutningen nærmede sig, blev sangen

”Godt Kammeretskab” fra Kystartilleriets 75 års jubilæum 7. oktober 1942 afsunget.


Præsidenten Benny Horn sluttede det officielle

stævne med blandt andet at takke for et godt

jubilarstævne og et på gensyn i 2016.

”Kammeratskabssangen” sluttede Jubilarstævnet 2015.

Herefter var der mulighed for kammeratligt samvær inde og ude på fortes lokaliteter.


På gensyn i 2016.

Kaj Aage SørensenPræsidenten, årgang 1942 og

kommandørkaptajn  Karl Jesper Svendsen

Andagt

Fællesspisning