Efter modtagelsen fortrak deltagerne sig til det opstillede telt på ”kajgaden”, hvor andagten under ledelse af orlogspræst Peter Thyssen forestod den kirkelige handling.


I teltet, hvor præstens ”prædikestol” var forsynet med 2 alterlys fra sin tjeneste i forbindelse med piratindsatsen i Afrika, foregik gudstjenesten.

Peter Thyssens prædiken tog udgangspunkt i Paulus omkring kærlighed, vise hensyn, bære over med og tilgive, ”bryllupsteksten”.


Da gudstjenesten var overstået samledes Jubilarstævnet igen på pladsen foran fortind-gangen, hvor deltagerne først blev fotogra-feret samlet og herefter i jubilarårgange


Vores fotograf Torben Bach Andersen med ledsager forestod fotograferingen og den efterfølgende salg af billeder under den igangværende frokost.


Efter fotograferingen optrådte Tamburkorpset med det altid flotte tatoo.
Igen var der nye ”optrin” på programmet.

Efter tatooet sivede deltagerne ind i fortet, hvor der var skaftning til venstre for ind-gangen. Her var der dækket op til gæster og deltagere.

I forbindelse med skafningen var der blandt andet taler og indlæg fra kommandanten for Kastellet og lederen af Søværnets Tambur- korps.

Kommandanten Jørgen Kold takkede for de mange år, han havde haft i forbindelse med Kystartilleriforeningens besøg i Kastellet.

Han fremhævede vores forening samt de øvrige foreningers kammeratskabsholdninger som stor betydning for forsvaret og andre som helhed.

Efter anmodning fra formanden for Thisted amts afdeling udleverede præsidenten 25 års tegnet til Jens Jørgen Christensen i overvæ-relse af hele Jubilarstævnet - en særlig oplevelse.

Præsidenten Benny Horn sluttede det officielle stævne med blandt andet at takke for et godt jubilarstævne og på gensyn i 2014.


Stævnet afsluttes med kammeratskabssangen.

Resten af dagen blev benyttet til kammeratligt samvær.


På gensyn i 2014.


Kaj Aage Sørensen


Årgang 1953

Argang 1948

Argang 1943

Årgang 1958

wp3691f2a4.gif

Jubilarstævner

wpac021aab.jpg

 2013


Kystartilleriforeningens Jubilarstævne blev i år afviklet lørdag den 8. juni 2013, som noget nyt i forhold til sidste år, på Dragørfort.

Ved tilmeldingsfristens udløb var der tilmeldt 67 deltagere, 13 flere end sidste år, heraf var 30 jubilarer.

Vejret var, som det ”skal” være, solskin og tørt vejr hele stævnet igennem.
De indledende rammer var således udstukket for en rigtig god og minderig jubilæumsdag.


Konceptet for tilmelding og indbetaling med videre fulgte de sidste års procedure med, at den enkelte tilmeldte, forinden mødedagen, havde modtaget et brev indeholdende papirer til brug for dagen.


Som noget nyt var der også forslag til ”rejseplan” til fortet.


Stævnet blev indledt med udlevering af navneskilt og om nødvendigt vejledning om kommende ”opholdssted” og toiletforhold.

Efter modtagelsen og ”genkendelsessamtaler” var der modtagelse ved Søværnets Tamburkorps, der musicerede inden det videre forløb.


På grund af lokale størrelsesforhold med videre var det videre koncept ændret en smule. Deltagerne blev samlet under ledelse

af landssekretæren Erik Nygaard, der overlod Jubilarstævnet til præsidenten


Benny Horn bød deltagerne velkommen og udtrykte stor tilfredshed med med de mange tilmeldte.

Han var glad for, at det ”nye” jubilarsted var blevet vel modtaget og håbede, at vi igen ”kunne komme tilbage til gamle dage”.

I sin modtagelse kom han ind på de problemer, som Kystartilleriforeningen og andre samarbejdspartnere stod over for i øjeblikket.

Efter modtagelsen overlod præsidenten Jubilarestævnet til KK Karl Jesper Svendsen, der viderebragte søværnets hilsen til stævnet.

Kommandørkaptajnen gav en orientering om søværnets situation og de problemstillinger og opgaver, man nu og i fremtiden stod over for.

Han nævnte herunder blandt andet de arktiske forhold.

Kommandørkaptajnen kom i sin tale særligt ind på værdien af det arbejde, som foreninger som Kystartilleriforeningen og andre betød for forsvaret som helhed.


Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen| Afdelingerne


Årgang 1973

TILBAGE